La Exprimidora i l’ADCV hem formalitzat la nostra aliança amb un conveni de col·laboració. Entre les principals línies, es contempla l’aplicació de descomptes en les nostres respectives quotes anuals a professionals i empreses vinculats a totes dues organitzacions, la participació i col·laboració en accions promogudes per cadascuna de les entitats i l’impuls de projectes conjunts, amb l’objectiu de reforçar el programa d’activitats entorn del disseny en la Comunitat Valenciana que generen valor i sinergies per als nostres integrants.

La signatura de l’acord entre totes dues organitzacions fomenta, a més, l’associacionisme professional i la unió de forces en la seua labor en la defensa i promoció de la professió i de les condicions en les quals ha de desenvolupar-se.

La presidenta de La Exprimidora, Cris Cavaller, i el president de la ADCV, Ángel Martínez, han rubricat aquest conveni, que entra en vigor al gener de 2022.

“El fet que la primera acció de la ADCV en l’inici de l’any de València Capital Mundial del Disseny siga ratificar i ampliar l’aliança amb La Exprimidora és simbòlic i representatiu de l’esperit de col·laboració i treball conjunt que han fet possible aquesta fita per al nostre sector”, destaca Ángel Martínez.

Per part seua, Cris Cavaller apunta que “des de La Exprimidora portem 10 anys treballant per a visibilitzar la qualitat del disseny de la província de Castelló. Col·laborar amb ADCV ens permet millorar la projecció dels professionals que formen part de totes dues associacions. Però, a més, l’associacionisme a nivell regional dels quals ens dediquem al disseny és fonamental perquè la professió siga més forta”.

Entre les primeres accions acordades, a més de la bonificació en la quota anual de cada associació, es contempla la reducció de la quantitat a aplicar a socis mutus en aquelles activitats realitzades durant l’any que tinguen un cost -com a cursos de formació- i la col·laboració de La Exprimidora a la València Disseny Week (VDW) 2022.

Més d’una dècada de col·laboració

La Exprimidora i la ADCV han mantingut una estreta relació i col·laboració en l’última dècada, en diferents accions destinades a o entorn del món del disseny, com a jornades, festivals, exposicions o accions de networking.

La trajectòria de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) es remunta a l’any 1985 i supera els 200 professionals i estudis de disseny associats, així com una vintena d’empreses vinculades al sector. L’organització dona suport als seus membres en diferents àmbits, treballa per la defensa del sector i desenvolupa projectes pioners que promouen l’ús del disseny com a impulsor de la innovació i la cultura. A més, és interlocutora i portaveu oficial del col·lectiu professional en processos de diàleg i projectes amb Administració Pública, institucions i altres organitzacions i empreses en la Comunitat Valenciana.

La Exprimidora és la Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló. Amb més de 10 anys d’activitat, aquesta institució reuneix els principals estudis de disseny i creativitat de la província. Més de 30 estudis, amb al voltant de 200 professionals, lideren aquesta plataforma de promoció i difusió del valor del disseny en l’àmbit social, cultural i empresarial de Castelló.

La Exprimidora y ADCV hemos formalizado nuestra alianza con un convenio de colaboración. Entre las principales líneas, se contempla la aplicación de descuentos en nuestras respectivas cuotas anuales a profesionales y empresas vinculados a ambas organizaciones, la participación y colaboración en acciones promovidas por cada una de las entidades y el impulso de proyectos conjuntos, con el objetivo de reforzar el programa de actividades en torno al diseño en la Comunitat Valenciana que generen valor y sinergias para nuestros integrantes.

La firma del acuerdo entre ambas organizaciones fomenta, además, el asociacionismo profesional y la unión de fuerzas en su labor en la defensa y promoción de la profesión y de las condiciones en las que debe desarrollarse.

La presidenta de La Exprimidora, Cris Cavaller, y el presidente de la ADCV, Ángel Martínez, han rubricado este convenio, que entra en vigor en enero de 2022.

“El hecho de que la primera acción de la ADCV en el inicio del año de València Capital Mundial del Diseño sea ratificar y ampliar la alianza con La Exprimidora es simbólico y representativo del espíritu de colaboración y trabajo conjunto que han hecho posible este hito para nuestro sector”, destaca Ángel Martínez.

Por su parte, Cris Cavaller apunta que “desde La Exprimidora llevamos 10 años trabajando para visibilizar la calidad del diseño de la provincia de Castellón. Colaborar con ADCV nos permite mejorar la proyección de los profesionales que forman parte de ambas asociaciones. Pero, además, el asociacionismo a nivel regional de los que nos dedicamos al diseño es fundamental para que la profesión sea más fuerte”.

Entre las primeras acciones acordadas, además de la bonificación en la cuota anual de cada asociación, se contempla la reducción de la cantidad a aplicar a socios mutuos en aquellas actividades realizadas durante el año que tengan un coste -como cursos de formación- y la colaboración de La Exprimidora en la València Disseny Week (VDW) 2022.

Más de una década de colaboración

La Exprimidora y la ADCV han mantenido una estrecha relación y colaboración en la última década, en diferentes acciones destinadas a o en torno al mundo del diseño, como jornadas, festivales, exposiciones o acciones de networking.

La trayectoria de la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) se remonta al año 1985 y supera los 200 profesionales y estudios de diseño asociados, así como una veintena de empresas vinculadas al sector. La organización da apoyo a sus miembros en diferentes ámbitos, trabaja por la defensa del sector y desarrolla proyectos pioneros que promueven el uso del diseño como impulsor de la innovación y la cultura. Además, es interlocutora y portavoz oficial del colectivo profesional en procesos de diálogo y proyectos con Administración Pública, instituciones y otras organizaciones y empresas en la Comunitat Valenciana.

La Exprimidora es la Associació de Dissenyadors i Creatius de Castelló. Con más de 10 años de actividad, esta institución reúne a los principales estudios de diseño y creatividad de la provincia. Más de 30 estudios, con alrededor de 200 profesionales, lideran esta plataforma de promoción y difusión del valor del diseño en el ámbito social, cultural y empresarial de Castelló.