DOTACIÓ ECONÓMICA

5000€ 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Presentar formalment la seua candidatura en la seu electrònica del Patronat Municipal de Festes mitjançant una instància general.

− Portafolio o book de treballs realitzats pel professional o empresa que, en la mesura en què siga possible, aquest́n relacionats amb l’objecte d’aquest encàrrec. Dt.́x. 10 projectes i de cada projecte max. 4 imatges.
− CV personal o acreditación professional de l’empresa.

Data límit presentació de candidatures: 23 de novembre de 2022

 

DOTACIÓN ECONÓMICA

5000€ 

PROCESO DE SELECCIÓN

Presentar formalmente su candidatura en la sede electrónica del Patronato Municipal de Fiestas mediante una instancia general.

− Portafolio o book de trabajos realizados por el profesional o empresa que, en la medida en que sea posible, estén relacionados con el objeto de este encargo. Máx. 10 proyectos y de cada proyecto máx. 4 imágenes.
− Currículo personal o acreditación profesional de la empresa.

Fecha límite presentación de candidaturas: 23 de noviembre de 2022